Najnowsze artykuły

Czy warto decydować się na trading...

​Ilu traderów tyle strategii i szkół inwestowania. Choć droga każdego inwestora jest inna, to jednak cel jest jeden - otwierać i zamykać jedynie...

Czytaj Więcej

Zgodne z prawem oznakowanie opakowań substancji niebezpiecznych w Polsce

W Polsce konieczność oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych wynika z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 roku, w sprawie sposobu oznakowania nie tylko opakowań substancji niebezpiecznych, ale także mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych innych mieszanin, a co za tym idzie również miejsc ich występowania i składowania oraz wszelkich zbiorników i pojemników służących do ich przechowywania. Opakowania, w których przechowywane chemikalia uznawane za niebezpieczne, muszą mieć zatem odpowiednio oznakowanie opakowań, pod rygorem sankcji prawnych.  

Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów 

Zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach obowiązujące są wytyczne systemu GHS (Global Harmonised System), a więc Globalnie Ujednoliconego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów. Globalnie Ujednolicony System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów został wdrożony w Unii Europejskiej za pomocą rozporządzenia nr 1272/2008 z zastosowaniem systemu blokowego. Czym on jest, wyjaśnimy w dalszej części artykułu. System GHS precyzyjnie określa, w jaki sposób klasyfikowane są poszczególne substancje niebezpieczne, z uwagi na ich ewentualny szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie oraz środowisko naturalne. Celem systemu GHS jest również nałożenie na wszystkie podmioty gospodarcze, związane z działalnością opierającą się o substancje niebezpieczne, obowiązku informowania o niebezpiecznych skutkach w postaci odpowiedniego oznakowania samych opakowań, a więc etykiet ostrzegawczych oraz tzw. kart charakterystyki. 

Znamienną cechą Globalnie Ujednoliconego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów jest tzw. system blokowy. Czy wiesz co to oznacza? Zastosowanie tego systemu przy jego wdrażaniu w danym kraju umożliwia uznanie wszystkich przewidzianych przez system kategorii zagrożeń lub wdrożenie wyłącznie wybranych z nich. Znamienne jest to, że w danej klasie zagrożeń, po jej wdrożeniu, nie można wprowadzać żadnych zmian w zakresie kryteriów klasyfikacji, ani też składowych sposobu ich oznakowania. 

Jeżeli szukasz specjalistów zajmujących się doradztwem w tematyce oznakowania towarów niebezpiecznych warto jest zwrócić się do krakowskiej firmy Consultchem. Więcej na https://consultchem.pl/ >>

O czym mówi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku?

W zakresie oznakowania opakowań znajomość prawa jest bardzo istotna, dlatego też poniżej przytaczamy zapisy z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 roku, w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin. Poniżej cytujemy tekst wspomnianego rozporządzenia. Mowa jest w nim m.in. o: 1) sposobie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych; 2) sposobie tworzenia nazwy umożliwiającej jednoznaczną identyfikację substancji niebezpiecznej i mieszaniny niebezpiecznej; 3) kategoriach substancji niebezpiecznych, których nazwy są umieszczane na oznakowaniu opakowania mieszanin niebezpiecznych; 4) sposobie uzyskania zgody Inspektora do spraw Substancji Chemicznych, zwanego dalej "Inspektorem", na zastosowanie alternatywnej nazwy rodzajowej dla niektórych substancji zawartych w mieszaninach niebezpiecznych i warunki, jakie musi spełniać substancja niebezpieczna, żeby Inspektor wydał taką zgodę, oraz sposób tworzenia alternatywnej nazwy rodzajowej; 5) wzorach znaków ostrzegawczych i napisach określających ich znaczenie oraz kryteria zamieszczania na oznakowaniu opakowań substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych tych znaków; 6) brzmieniu zwrotów bezpiecznego stosowania (zwrotów S) oraz kryteriach przypisywania tych zwrotów.